Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle
Mobil menu

Generelt om skolen

Skolen og Høje Kolstrup
Skolen er beliggende i boligområdet Høje Kolstrup. Skolens elever kommer primært fra Høje Kolstrup samt byens nordøstlige bydel. Boligområdet Høje Kolstrup, der består af stort set lige dele ejer- og lejerboliger, udgør på grund af sin beliggenhed et afgrænset byområde, der i henhold til kommunal planlægning skal have egen infrastruktur – herunder egen skole, egne fritidsfaciliteter m.m.

Boligsammensætningen på Høje Kolstrup samt den dertil hørende boligpolitik i Aabenraa kommune har betydet, at mange tosprogede familier har bosat sig her. Denne kulturelle mangfoldighed er mere synlig udadtil end indadtil, og skolens elever fungerer godt sammen – både fagligt og socialt. Dette skyldes ikke mindst skolens positive grundholdninger og de ansattes indsats omkring integrationsforløbet igennem årene.

Skolen som arbejdsplads
Skolen tilstræber at være en god arbejdsplads for de ansatte, hvor udfordringer, udvikling og samarbejde præger dagligdagen.

Skolens elever og undervisningen
Skolen søger at være en god skole for vore elever, hvor trivsel, ansvarlighed og udfordringer er nøgleordene. Vi lægger vægt på – med udgangspunkt i den enkelte elevs situation og muligheder –

·        at skabe forudsætninger for udvikling af almene faglige færdigheder, som eksempelvis at læse, skrive, regne, kunne fremmedsprog og anvende informationsteknologi.

·        at udvikle personlige kvalifikationer som kreativitet, samarbejde, selvstændighed og intellektuelle kundskaber.

·        at give mulighed for at møde udfordringer, som eleven måske ikke ville møde uden for skolen – herunder stifte bekendtskab med musik, billedkunst, håndværk, medier m.m.

Vi lægger vægt på, at der ikke er tale om valg mellem de enkelte kvalifikationer, men at disse er hinandens forudsætninger.

Skole-hjem samarbejdet
Skolen lægger vægt på et godt skole-hjem samarbejde via en åben og konstruktiv dialog med forældrene omkring barnet  og klassen, samt et positivt samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerådet om skolen som helhed.

Skolen i lokalområdet
Skolen er som den store institution i lokalområdet et naturligt omdrejningspunkt og en samarbejdspartner for områdets øvrige institutioner. Skolen engagerer sig i lokalområdets forhold og samarbejder med andre om en god og positiv udvikling for lokalmiljøet.

Læringscentret
Biblioteket er skolens center for undervisningsmaterialer. Her låner eleverne bøger til deres undervisning og fritidslæsning.

Alle klasser kommer på biblioteket én gang om ugen sammen med deres dansklærer. – Herudover kan eleverne få hjælp til at finde materialer til undervisningen.

På biblioteket er der computere, som eleverne kan bruge, når de vil søge oplysning om en bestemt bog eller et bestemt emne.

Vi opfordrer eleverne til at aflevere bøger og andre materialer, når de ikke længere bruger dem. – Hvis dit barn er skyld i, at en bog er blevet væk eller ødelagt, vil vi kræve, at I erstatter bogen.

Vi har tradition for, at mange klasser i løbet af et år laver en udstilling, når de i en periode har arbejdet med et emne. Klasserne er stolte af deres udstillinger, og eleverne er glade for at kigge på det, andre udstiller.

Hvis der er råd til det, arrangerer vi fx forfatterbesøg.

Forældremøder
Hvert år holdes der et møde med klassens forældre. På dette møde orienteres der om klassens årsplan. Desuden drøftes emner, som kan være aftalt med klassens forældreråd. Du kan også før mødet fremsætte ønsker om emner.

Vi opfordrer stærkt til, at I møder op.

Skole-hjemsamtaler
Som forældre skal I regelmæssigt orienteres om barnets udbytte af undervisningen. Der holdes hvert år to skole-hjemsamtaler om dit barn. Du møder her dit barns lærere og får lejlighed til at drøfte, hvordan det går dit barn i skolen.

Lav en aftale og besøg skolen
Forældrene er meget velkomne på skolen. Da hverdagen ofte er meget travl, er det en fordel at have en aftale, hvis du vil på besøg og overvære undervisningen i dit barns klasse. Det gælder også, hvis du vil tale med en bestemt lærer.

Hvem kontakter du?
Opgaverne på skolen er fordelt mellem lærere, ledere, sekretær, teknisk serviceleder og skolebestyrelse.

·        Klasselæreren varetager kontakten til hver enkelt elev og drager omsorg for klassens sociale liv.

·        Ønsker du at få mere at vide om et fag, er det bedst, at du henvender dig til dit barns lærer i faget.

·        Ønsker du at drøfte den enkelte lærers undervisning, anbefales det, at du først kontakter den pågældende lærer.

         Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for skolen og er personaleleder. Du kan naturligvis også henvende dig her.

·        Teknisk serviceleder træffes bedst på mobil 2144 9858.

·        Skolesekretæren træffes dagligt.

·        Skolebestyrelsen vedtager principper for skolens indhold under hensyntagen til de overordnede rammer.

         Skolebestyrelsens dagsordener og beslutninger er offentlige og kan ses her på hjemmesiden.

Skolebestyrelsen
I Danmark er der tradition for, at forældrene har betydelig indflydelse på deres børns skolegang. Forældresamarbejdet er derfor et af de centrale områder i folkeskoleloven. Loven fastlægger, at der på alle skoler skal vælges en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsen består af 7 forældre, 2 medarbejdere og 2 elever. Derudover deltager skolelederen og en afdelingsleder. Skolebestyrelsesmedlemmer er valgt for 4 år.

På Høje Kolstrup Skole har vi forskudt valg, hvilket betyder, at der hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 4 af de 7 forældre.

Skolebestyrelsen skal fastlægge principper for, hvordan skolen bør løse sine opgaver. Den skal være med til at formulere skolens overordnede mål og profil, så forældre og andre er klar over, hvilke værdier der kendetegner skolen.

Forældreråd
På Høje Kolstrup Skole er der tradition for, at alle klasser vælger et forældreråd. Formålet med forældrerådene er at skabe sammenhold og god trivsel i den enkelte klasse. Det kan forældrerådene bidrage til ved at lave aktiviteter, der styrker sammenholdet mellem eleverne i klassen, og som giver forældrene mulighed for at lære hinanden og lærerne bedre at kende.

Forældrerådet og klasselæreren kan aftale, at forældrerådet inddrages i lærernes planlægning af visse aktiviteter i klassen eller planlægning af forældremøder.

Forældrerådet kan også være forældrenes talerør overfor lærerne, skolen eller skolebestyrelsen i sager, der vedrører klassen som helhed.

Forældrerådet består af 2 - 4 forældre til elever fra klassen. Klasselæreren sørger for, at valg af forældreråd sættes på dagsordenen på det første årlige forældremøde. Forældrerådet vælges for et år ad gangen og bestemmer i øvrigt selv, hvordan det tilrettelægger sit arbejde. Det er en selvfølge, at forældrerådet aftaler med klasselæreren, hvordan han/hun inddrages i arrangementerne.

Skolebestyrelsen  indkalder forældrene til den årlige beretning.